Gökkuşağı Derneği HAKKIMIZDAGÖKKUŞAĞI DERNEĞİ

 2002 yılında Umut Kervanı Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği olarak Adıyaman’da kurulan derneğimiz 2005 yılında isim değişikliği ile Gökkuşağı Derneği adını almıştır. Gökkuşağı Derneği, insan hakları temelli yaklaşımla yoksulluk, adaletsizlik, ötekileştirme gibi insan onuruna ve iyilik haline zarar veren meselelerle mücadele eden yerel bir sivil toplum kuruluşudur.

Gökkuşağı Derneği; insanilik, bağımsızlık, tarafsızlık, hesap verebilirlik, ayrım gözetmeme ilkeleriyle dezavantajlı gruplara yönelik destek ve yardım faaliyetleri yürüten yerel bir insani yardım kuruluşudur. Faaliyetlerimiz yerel ama değerlerimiz evrenseldir.

Derneğimiz, 2016 yılından itibaren ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan ve ülkemize sığınan göçmenlerin sorunlarına çözüm olmak amacıyla çeşitli projeler yürütmektedir. Bu projeler kapsamında ihtiyaç sahibi mültecilere muhtelif destekler verilmektedir. Suriye krizi ile birlikte Adıyaman'da artan göçmen/sığınmacı nüfusun insanca bir yaşama ulaşabilmeleri amacıyla faaliyetlerimiz bu alanda yoğunlaşmıştır.

Kurumumuz faaliyetlerini icra ederken; dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, siyasi düşünce gibi hiçbir ayrım gözetmeden hizmet sunmaktadır.

 

MİSYONUMUZ

Yeryüzünde her bireyin insanca bir yaşam sürdürme hakkı olduğunu kabul ederek, din, dil, ırk, mezhep, etnisite, cinsiyet, siyasi düşünce, yaşam tarzı, kültür farkı gözetmeksizin mağdur ve mazlumlara insan onuruna yaraşır bir çalışmayla, en geniş tanımıyla insani yardım ulaştırmak.

VİZYONUMUZ

İnsani yardım alanında uluslararası standartlara sahip, ilimizde ve bölgemizde koruma riski olup yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan her insana ulaşmış bir sivil toplum kuruluşu olmak.

TEMEL İLKELERİMİZ

Bağımsızlık,

Şeffaflık,

Hesap Verebilirlik,

Etik değerlere ve evrensel hukuk ilkelerine bağlılık,

Farklılıklara saygılı olmak,

İnsan merkezli, medeniyet ve değer eksenli faaliyet,

Kaliteli karşılıksız hizmet.

 

GÖKKUŞAĞI DERNEĞİ ETİK KURALLARI

A- TEMEL İLKELER

1. Şeffaflık ve Gizlilik

Gökkuşağı Derneği; bireyler, toplum ve kurumlarla ilişkilerinde kişiye özel ya da fikri mülkiyet kapsamına giren konular dışında şeffaftır. İnsan haklarının korunması gerektiği durumlar hariç olmak üzere temel finansal bilgileri, yönetişim yapısı, etkinlikleri ile çalışanlarına ilişkin listeler toplumun (kamunun) erişim ve incelemesine açıktır. Gökkuşağı Derneği; çalışmaları, kaynaklarının sağlandığı yerler ve kullanım yerleri hakkında toplumu bilgilendirmek için çaba gösterir. Gökkuşağı Derneği, kişiler ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin ise gizliliğine saygı duyar ve korunması için elden gelen çabayı gösterir.

2. Hesap Verilebilirlik

Gökkuşağı Derneği; eylemleri ve kararlarının sonuçları için öncelikle hizmet ettiği topluluğa, aynı zamanda mali destekleyicilerine, resmi kurumlara, gönüllülere, çalışanlara, üyelere, işbirliği ortaklarına, ve toplumun geneline karşı hesap verebilir olmayı benimsemiştir.

3. Dürüstlük ve Tarafsızlık

Gökkuşağı Derneği; üyeleri, hizmetlerini alanlar, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, çalışanları, resmi makamlar ve toplumla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içinde davranır. Gökkuşağı Derneği, yolsuzluk, rüşvet, gibi finansal uygunsuzluklara, her türlü yasa dışı durumlara hiçbir şekilde destekçi olmaz daima güçlü bir şekilde karşı koyar.

4. Kar Amacı Olmayan Dernek

Gökkuşağı Derneği kar amacı gütmeyen bir Sivil Toplum Kuruluşudur. Karşılıksız ve kaliteli hizmet üretmeye çalışır.

5. Toplumsal Yarar ve Çevre Duyarlılığı

Gökkuşağı Derneği’nde her zaman toplum yararına olma ruhu ve inancı vardır. Toplumsal maddi kaynakların bencil amaçlar için kullanılması hatasına düşülmemeli ve toplumsal varlıklar kutsal bir emanet olarak özenle kullanılmalıdır. Tüm etkinliklerde çevreye karşı gözetici bir tavır sergilenmelidir. Doğal kaynakların verimli kullanılması ve atıkların mümkün olabilecek en az düzeye indirilmesi konusunda duyarlıyız. Geri dönüşüm ve yeniden kullanım faaliyetlerini destekliyoruz.

6. Yasalara Uyum

Gökkuşağı Derneği; tüm çalışmalarında yasalara ve evrensel hukuk ilkelerine bağlı olduğunu açıkça ortaya koyar. Kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal gerek ve yükümlülükleri dikkate alır. Kanuni gereklerin yerine getirilmediği bütün kararlardan hesap verme durumunda olacaktır.

7. İnsan Haklarına Saygı

Gökkuşağı Derneği bireylerin, temel haklarını -“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde de tanınmış olanlar gibi- hiçbir şekilde ihlal etmez. Tüm insanların doğuştan özgür, saygınlık ve hakları için eşit olduğunun farkındadır, hizmet götürdüğü kesimlerin ahlaki değerlerine, dinlerine, adet, gelenek ve kültürlerine duyarlıdır. Gökkuşağı Derneği her bireyin düşünce ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir.

 

B- ÇALIŞANLARA YÖNELİK ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Gökkuşağı Derneği yönetimi, çalışanları ve gönüllüleri görevlerini yerine getirirken aşağıda belirtilen ilkelere uyarlar. Derneğin değer ve varlıklarını koruma sorumluluklarının farkındadırlar.

 • İnsan haklarına, insanların bireysel farklılıklarına ve kişisel özelliklerine saygı duymak.
 • Irk, cinsiyet, inanç, din, dil, renk, ulusal ya da etnik köken, medeni durum, aile durumu, yaş, engellilik, siyasi görüş, sosyal sınıf, fiziksel görünüm ya da yaşam tarzı durumlarına bakmaksızın diğer kişilere saygı ve onurla davranarak adilce ve dürüstçe hareket etmek. Bu vb. konularda ayrımcılık yapmamak ve yapılmasına da izin vermemek.
 • Çalışanlarımızın onur ve saygınlığına özel önem verir ve kimden gelirse gelsin, her türlü psikolojik tacizle kişilik değerlerinin ihlal edilmesine, duygusal saldırılarla yıpratılmalarına müsaade etmemek. Kurum itibarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmak.
 • Birbirimizle olan ilişkilerimizde nezaket ve saygı sınırları çerçevesinde, profesyonel bir çalışma ortamının oluşmasını sağlayacak şekilde hareket etmek.
 • Göz korkutucu, düşmanca, küçük düşürücü veya saldırgan bir çalışma ortamına yol açan davranışlardan kaçınmak ve bu tür davranışlara izin vermemek.
 • Harcamalarımızın gelirimiz ile orantılı olmasına dikkat ederek, makulün ötesinde borçlanmamak.
 • Yararlanıcılar, iş arkadaşlarımız, tedarikçiler ve diğer paydaşlarımızla borç-alacak ve kefalet ilişkisine girmemek.
 • Ortak çalışma ve yaşama alanlarımızı temiz ve düzenli tutarak, diğer kişilerin rahatsız olmamasına özen göstermek.
 • Çalışma saatlerine uyum konusunda azami özen göstermek. Zorunlu durumlarda mesai içerisinde çalıştığımız yeri terk etmemiz gerektiğinde, birlikte çalıştığımız kişileri bilgilendirmek ve yöneticilerimizden izin almak.
 • Yerel adetlere ya da çoğunluğun muvafakatine bakılmaksızın 18 yaşın altındaki herhangi biri ‘çocuk’ sayılır. Çocuklarla ilgili tüm eylem ve faaliyetlerde daima onların menfaatlerini göz önünde bulundurarak hareket etmek. Programlarımızda, çocukların refahı ve kalkınmasını teşvik ederiz ve fiziksel, cinsel, duygusal istismar ve ihmal dahil olmak üzere zarara neden olabilecek davranışlarda bulunmamak.

Kabul Edilemez/Uygun Olmayan Davranışlar

“Uygunsuz Davranış” terimi aşağıdaki davranışları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Gözdağı, zorbalık, sindirme
 • Sözlü, fiziksel veya cinsel taciz
 • Tecavüz ve tecavüz girişimi
 • Sömürü (cinsel sömürü dahil)
 • İstismar (cinsel istismar ve gücün kötüye kullanılması dahil)
 • Çocuklara zarar veren veya onları zarar görme riskine sokan her türlü eylem
 • Her türlü ayrımcılık
 • Program katılımcılarıyla yararlanıcılarla uygunsuz ilişkiler kurmak
 • Herhangi bir hediye talebinde bulunmak veya kabul etmek (küçük sembolik hediyeler hariç)
 • Uyuşturucu veya alkolün etkisi altında iş başında olmak
 • Sağlık veya güvenlik sorunlarına yol açan veya potansiyel olarak yol açabilecek şekilde davranmak
 • Kaynakları kötüye kullanmak veya hırsızlık
 • Kuruluşun itibarını zedeleyen veya potansiyel olarak zedeleyebilecek davranış
 • Herhangi bir dolandırıcılık girişimi veya rüşvet alma veya talep etme girişimi
 • İşyerinde çıkar çatışmalarına neden olan veya potansiyel olarak neden olabilecek ilişkilere girmek

Beklenen Personel davranışları

Beklenen davranışlar aşağıdaki davranışları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Yasalara uymak
 • Temel insani ve ahlaki değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmek
 • Herkese saygılı ve onurlu bir şekilde davranmak
 • Herkese eşit insan muamelesi yapmak
 • Yerel normlara ve kültüre saygı göstermek
 • Bilgi, varlık ve kaynakların kullanımına dair sorumluluk sahibi olmak
 • Program katılımcılarının gizliliğine saygı göstermek ve zarar görmesini engellemek

Ortamların değişmesinin bu kuralların kapsamı ve içeriği üzerinde bir etkisi olabilir. Bu nedenle, Kurallar ve ilgili politikaları periyodik olarak gözden geçirilecektir. Gözden geçirme süreci, doğası gereği istişare etmek ve katılım şeklinde olacaktır. Politika değerlendirme sürecini başlatma sorumluluğu, Gökkuşağı Derneği Yönetim Kurulu’na aittir.

Gökkuşağı Derneği Etik Davranış Kurallarını ve ilgili politikaları dikkatli bir şekilde okudum ve anladım. Gökkuşağı Derneği temel değerlerini ve amaçlarını desteklemek için gereken davranış standartlarını korumaya söz veriyorum ve bu kuralları kabul ediyorum. Bu kurallara veya ilgili politikalara aykırı hareket ettiğim takdirde işten çıkarmaya kadar varan ya da dahil olmak üzere- disiplin cezası ile karşılaşacağımı ve varsa bana karşı medeni ya da ceza davası açılmasına neden olabileceğini biliyorum.  

Tarih:

 

Ad-Soyad:……………..………..……                           İmza:

Bu doküman (Etik Kurallar Belgesi) 08/03/2022 tarih ve 4 no’lu Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilerek onaylanmıştır.